Az egyszerűsített végelszámolás tudnivalói

Picture of Dr. Nyitrai Vivien Flóra

Dr. Nyitrai Vivien Flóra

ügyvéd

Az egyszerűsített végelszámolással történő megszűnést, azok a cégek választhatják, amelyek nem kötelezettek könyvvizsgálatra és a végelszámolást 150 napon belül be tudják fejezni. Így nem csak közkereseti társaságok és betéti társaságok, hanem kft.-k és zrt.-k is megszűnhetnek egyszerűsített végelszámolással.

További feltétel, hogy a társaság ne legyen fizetésképtelen, azaz ne rendelkezzen a vagyonát meghaladó tartozással, vagy ha tartozása van, azt a végelszámolási eljárás során valamilyen módon rendezze. Ez utóbbi igen gyakori és az esetek 90 %-ában mindig lehet valamilyen megoldást találni arra, hogy a tartozás a cég könyveiből kivezetésre kerüljön (pl. a tag teljesít a cég helyett, a tagi kölcsön elengedésre kerül, tartozásátvállalás történik). Ha tagi kölcsön van a cégben és végelszámolni szeretne, akkor erről ebben a bejegyzésben írtam bővebben.

Az egyszerűsített végelszámolás elhatározása abban az esetben is lehetséges, ha a társaság jegyzett tőkéje (törzstőkéje) nem került teljes egészében befizetésre, illetve ha a társaság eredménytartaléka negatív összegű.

Az egyszerűsített végelszámolás menete, a végelszámoló személye

Arról, hogy a cég egyszerűsített végelszámolással szeretne megszűnni a tagnak, illetve a tagoknak kell dönteni és meg kell határozni az eljárás kezdő időpontját is (amely nem lehet a döntés kelténél korábbi). A korlátolt felelősségű társaságban tagsággal rendelkezőknek jó hír, hogy az egyszerűsített végelszámolás elrendeléséhez fő szabály szerint elegendő a 75 %-os szótöbbség, nem kell egyhangú döntés kivéve, ha a létesítő okirat ettől eltérően rendelkezik.

Végelszámolót nem kell választani, mert automatikusan a vezető tisztségviselő lesz a társaság végelszámolója is. Fontos, hogy eltiltott személy végelszámoló sem lehet. Ha ilyen eset állna fenn, akkor előbb új vezető tisztségviselőt kell választani és utána lehet az egyszerűsített végelszámolást elhatározni (erről lehetséges egy időben dönteni).

Az egyszerűsített végelszámolás elhatározása miatt a társaság létesítő okiratát nem kell módosítani, és változásbejegyzési eljárást sem kell a cégbíróságon kezdeményezni.

Az egyszerűsített végelszámolás bejelentése

Az egyszerűsített végelszámolás elhatározásának dátumát, illetve az eljárás kezdő időpontját a NAV-hoz kell bejelenteni a döntéstől számított 15 napon belül a ’T201T adatlapon. A cégbíróság a NAV értesítése alapján automatikusan be fogja jegyezni a cégjegyzékbe azt, hogy a társaság egyszerűsített végelszámolás alatt áll.

A bejelentést követően a cégbíróság közleményt tesz közzé a Cégközlönyben a társaság egyszerűsített végelszámolásáról, amiben felhívja a hitelezőket arra, hogy követeléseiket a közzétételtől számított 40 napon belül a végelszámolónak jelentsék be.

Végelszámolás esetén hitelezői igény bejelentése

A hitelezői igény bejelentésére az eljárás tényének Cégközlönyben történő közzétételétől számított 40 nap áll rendelkezésre, amely határidő azonban nem jogvesztő. A hitelezői igénybejelentésről a végelszámolási eljárásban itt olvasható több információ.

Teendők a végelszámolás alatt, az egyszerűsített végelszámolás bevallásai

Az eljárás kezdő időpontját követő 30 napon belül az eljárás kezdő napját megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal tevékenységet lezáró beszámolót kell készíteni, amit ez idő alatt letétbe kell helyezni és közzétenni. Ezzel egyidejűleg az eljárás kezdő időpontját megelőző nappal el kell készíteni a záró bevallásokat, amelyek jellemzően a 08-as, 65-ös és 71-es számú bevallások, továbbá a záró hipa bevallás.

A cégnek a szükséges bevallásokat (pl. 08-as, 65-ös) a végelszámolás időszaka alatt szintén be kell adnia az általános szabályok szerint, azaz akkor is, ha nem folytat gazdasági tevékenységet, vagy ha nincs adófizetési kötelezettsége. A bevallásokban a végelszámolás tényét fel kell tüntetni.

Lényeges, hogy az eljárás alatt minden bevallás határidőben benyújtásra kerüljön, mert ezek elmulasztása miatt a NAV a mulasztási bírságot a végelszámolóval szemben szabhatja ki, aki csak akkor mentesül a bírság alól, ha bizonyítja, hogy a mulasztás érdekkörén kívül eső ok miatt következett be, vagyis ő mindent megtett annak érdekében, hogy kötelezettségét a cég teljesítse.

A hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő 15 napon belül a végelszámolónak a bejelentett követelésekről jegyzéket kell készítenie, amelyben külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket. A hitelezőket a követelésük minősítéséről a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő 45 napon belül kell a végelszámolónak értesítenie és szükség esetén korrigálnia kell a tevékenységet lezáró beszámoló alapján elkészített végelszámolási nyitó mérleget. Amennyiben a cégnek van vitatott hitelezői igénye, akkor a továbbiakban nem tudja az egyszerűsített végelszámolást folytatni, hanem a végelszámolási eljárás általános szabályai szerint kell eljárnia (ez esetben végelszámolót kell választani és változásbejegyzési eljárást kell indítani).

Ha senki sem jelentett be hitelezői igényt, akkor értelemszerűen jegyzéket és korrigált végelszámolási nyitó mérleget sem kell készíteni.

Az egyszerűsített végelszámolás befejezése

A végelszámolási eljárást két módon lehetséges befejezni. Egyrészt a társaság tagjai dönthetnek úgy, hogy a cég megszüntetése nélkül befejezik az egyszerűsített végelszámolást, vagyis a társaság továbbműködése mellett határoznak. Ekkor a határozathozataltól számított 8 napon belül kell az eljárás megszűnésének időpontját az adóhatóságnak bejelenteni a ’T201T nyomtatványon. A cégbíróság az adóhatóság értesítése alapján automatikusan bejegyzi a cégjegyzékbe az egyszerűsített végelszámolás megszűnésének időpontját, valamint törli a cégnévből (rövidített névből) a végelszámolásra utaló toldatot.

Másrészt az eljárás befejeződhet a társaság jogutód nélküli megszűnésével, a cég törlésével. Amennyiben a társaság végigviszi az egyszerűsített végelszámolást, úgy az eljárás lezárására legkorábban a hitelezői igények bejelentésére nyitva álló 40 napos határidő leteltét követően kerülhet sor. A törléshez szükséges teendők a következő fejezetben olvashatók.

+ 1 megszűnési ok

A cég megszüntetése egyszerűsített végelszámolás útján

Amennyiben eltelt az egyszerűsített végelszámolás Cégközlönyben történő közzétételétől számítva 40 nap, előkészíthető a végelszámolás lezárása, a cég törlése iránti kérelem beadása.

Az eljárás végén a végelszámoló elkészíti a társaság végelszámolási időszakra vonatkozó záró beszámolóját, a záró adóbevallásokat, a vagyonfelosztási javaslatot és ezeket a tagok elé terjeszti. A vagyonfelosztási javaslatban kell rendelkezni a cég vagyonának tagok közötti felosztásáról, de emellett sor kerülhet a társaság valamely követelésének engedményezésére vagy még nem rendezett tartozásának átvállalására is. A végelszámolónak a záró iratokat (a legfőbb szerv határozatát és a vagyonfelosztási javaslatot) csak a vonatkozó jogszabály által meghatározott iratminta alkalmazásával lehet elkészíteni.

A tagoknak dönteniük kell az eléjük terjesztett iratokról, a vagyonfelosztásról, illetve szükség esetén rendelkezniük kell a végelszámoló díjáról és a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről, valamint a vagyon kiadásának időpontjáról (ez nem lehet korábbi, mint a cég törlését kimondó végzés kelte). A cég törlése iránti kérelem akkor adható be a cégbíróságra, ha a végelszámolás végén nem maradt a cégnek tartozása.

Az egyszerűsített végelszámolás befejezésének időpontját az adóhatósághoz kell bejelenteni a ’T201T jelű nyomtatványon, de csak a végelszámolás kezdetétől számított 150 napon belül van erre lehetőség. A bejelentést követően az adóhatóság 30 napon belül értesíti a cégbíróságot arról, ha a cég törlésének az adóhatóság részéről nincs akadálya.  

A társaságnak az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg a cégbíróság részére közvetlenül kell megküldenie a legfőbb szerv határozatát és a vagyonfelosztási javaslatot, amelyért külön díjat nem kell fizetni. Ezeket a dokumentumokat tehát nem a NAV-hoz, hanem a cégbírósághoz kell beküldeni. Ugyancsak a törlésre irányuló kérelemmel egyidejűleg kell a záró adóbevallásokat a NAV-hoz beküldeni és a záró beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről gondoskodni.

KÖNYVELŐIRODÁMMAL MÁR SZÁMOS EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁST VITTÜNK SIKERESEN VÉGIG, ÍGY HA SEGÍTSÉGET KERES AZ ELJÁRÁS TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSÁHOZ, A HIÁNYZÓ ÉS AZ ELJÁRÁS MIATT ESEDÉKESSÉ VÁLT BEVALLÁSOK, BESZÁMOLÓK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, VEGYE FEL VELEM A KAPCSOLATOT!

Ossza meg másokkal is: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

További bejegyzések