Adatkezelési tájékoztató

a https://www.drnyitrai.org weboldalon feltüntetett elérhetőségeken (e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvételi form) történő megkeresések során megadott személyes adatok kezeléséről

Bevezetés:

A https://www.drnyitrai.org honlapot, illetve az ahhoz kapcsolt oldalakat bárki személyes adatai megadása nélkül látogathatja. Személyes adatok kezelésére kizárólag a honlapon megadott e-mail címen és telefonszámon történő kapcsolatfelvétel, illetve a honlapon található kapcsolatfelvételi form segítségével történő üzenetküldés esetén kerül sor.

Kapcsolatfelvétel esetén kérem, hogy ezt az adatkezelési tájékoztatót figyelmesen olvassa el. Amennyiben a megkeresésből megbízás lesz, úgy a megbízással összefüggő adatkezelésről előzetesen tájékoztatom.

 

 1. Az adatkezelő adatai:

név: dr. Nyitrai Vivien Flóra egyéni ügyvéd

székhely: 1145 Budapest, Korong utca 27. alagsor 2. ajtó

adószám: 55439815-1-42

telefonszám: +36 70 212 5979

e-mail cím: iroda@drnyitrai.org

honlap: https://www.drnyitrai.org

nyilvántartó ügyvédi kamara és címe: Budapesti Ügyvédi Kamara, 1055 Budapest, Szalay utca 7.

kamarai azonosító szám: 36072127

 

 1. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a telefonon, illetve az e-mailben érkezett megkeresések, valamint a kapcsolatfelvételi formon keresztül küldött üzenetek megválaszolása.

 

 1. A kezelt adatok köre:

E-mailben történő megkeresés esetén

név, e-mail cím, az üzenet tartalma, a megkeresés időpontja

Az adatokat megismerheti

adatkezelő és adatfeldolgozó (lásd 6. pont)

Honlapon keresztül történő megkeresés esetén (form)

név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tartalma, a megkeresés időpontja

Az adatokat megismerheti

adatkezelő és adatfeldolgozó (lásd 6. pont)

 

Telefonon történő megkeresés esetén

név, telefonszám, a megkeresés időpontja

Az adatokat megismerheti

adatkezelő

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ön a kapcsolatfelvétellel (e-mail küldése, kapcsolatfelvételi form használata, telefonos megkeresés) hozzájárul a 3. pontban megjelölt adatainak a 2. pontban megadott cél érdekében történő kezeléséhez.

A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás önkéntes. Amennyiben nem járul hozzá személyes adatai kezeléséhez, illetve azokat nem adja meg, úgy nem tudom Önnel felvenni a kapcsolatot és nem tudok a megkeresésére válaszolni.

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulását az iroda@drnyitrai.org e-mail címre küldött üzenetben tudja visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonását követően nem áll módomban a megkeresésére válaszolni.

 

 1. Az adatkezelés időtartama:

A megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásáig (a megkereséssel kapcsolatos kommunikáció lezárását követő 30 napig) vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelem.

 

 1. A címzettek köre:

Személyes adatait az adatkezelő, valamint a webszervert és a levelezőszervert üzemeltető adatfeldolgozó ismerheti meg a 3. pontban meghatározott körben.  Az adatfeldolgozó adatai:

név: Inclust Systems Kft.

székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

cégjegyzékszám: 01-09-906246

e-mail: support@inclust.com.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok ügyvédi titoknak minősülnek, azok kezelése során fokozott biztonsági intézkedéseket alkalmazok (többlépcsős jelszavas védelem, adathordozók fizikai védelme, elzárt iratkezelés).

Személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítok. Automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást nem alkalmazok.

Abban a nem várt esetben, amennyiben minden adatbiztonsági intézkedés ellenére adatvédelmi incidens történne, úgy arról késedelem nélkül tájékoztatok minden érintettet.

 

 1. Az Ön jogai:

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, kérése van, úgy az 1. pontban megadott elérhetőségeken állok rendelkezésére. Az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésekre késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül e-mailben válaszolok, kivéve, ha Ön a válaszadást másképpen kéri, vagy e-mail címét nem ismerem. Ez utóbbi esetben más formában válaszolok Önnek.

8.1.   A hozzáféréshez való jog: Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, kérésre – a személyazonosság ellenőrzését követően – a személyes adatok másolatát, valamint az alábbi információkat rendelkezésére bocsátom:

 • az adatkezelés célja;
 • a kezelt személyes adatok köre;
 • kik ismerték meg személyes adatait (kik a címzettek);
 • az adatkezelés időtartama;
 • Önnek milyen jogai vannak (helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz való jog, panasztételhez való jog).

A személyes adatok másolatának kiadása első alkalommal díjmentes. Ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítok fel. Tájékoztatom, hogy amennyiben az adatok kérelem szerinti kiadása aránytalan többletköltséget jelentene (pl.: a választott formátum miatt), úgy az adatok kiadásával kapcsolatos költségeket felszámítom, melyről mindig előzetesen tájékoztatom.

8.2.   A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítésre kerüljön, illetve azt, hogy tájékoztassam Önt azokról a címezettekről, kikkel korábban a helyesbítéssel érintett személyes adata megosztásra került. Valamennyi helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatok, akivel, illetve amellyel az érintett személyes adatot korábban közöltem, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

8.3.   A törléshez való jog: Ön jogosult kérni az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, illetve azt, hogy tájékoztassam Önt azokról a címezettekről, kikkel korábban a törléssel érintett személyes adata megosztásra került. A személyes adatainak törlésére – többek között – akkor van mód, ha:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltem;
  • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Valamennyi törlésről minden olyan címzettet tájékoztatok, akivel, illetve amellyel az érintett személyes adatot korábban közöltem, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

8.4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését korlátozzam, amennyiben

  • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a korlátozás a személyes adatok ellenőrzéséig tart);
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli a személyes adatokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezelem.

Ön kérheti, hogy tájékoztassam azokról a címezettekről, kikkel korábban az adatkezelés-korlátozással érintett személyes adata megosztásra került. Valamennyi adatkezelés-korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatok, akivel, illetve amellyel az érintett személyes adatot korábban közöltem, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

8.5.   Az adathordozhatósághoz való jog: a hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, Ön kérheti az Önre vonatkozó és korábban Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását, valamint – ha ez technikailag megvalósítható – másik adatkezelő felé történő közvetlen továbbítását. Ön jogosult arra, hogy az Önnek kiadott személyes adatait másik adatkezelő felé továbbítsa.

8.6.   A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból a jogos érdek alapján kezelt személyes adatai kezelése ellen bármikor tiltakozzon. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.

8.7.   Panasztételhez való jog: amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértettem a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), melynek elérhetőségei:

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

telefon: +36 (1) 391 1400

honlap: www.naih.hu.

Ettől függetlenül javaslom, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen panasza felmerül fel, úgy elsődlegesen az 1. pontban rögzített elérhetőségeken jelezze felém.

8.8.   Jogorvoslathoz való jog: lehetősége van bírósághoz fordulni a NAIH Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a NAIH nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatta Önt a panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Ezt a jogát a NAIH székhelye szerinti törvényszék előtt gyakorolhatja.

Továbbá bírósághoz fordulhat abban az esetben is, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértettem a hatályos adatvédelmi követelményeket (ideértve azt az esetet is, ha az általam megbízott adatfeldolgozó követte el a jogsértést). Ebben az esetben választása szerint keresetét a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél is benyújthatja. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Az adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

 1. „Sütik”

A honlap a felhasználói élmény fokozása és a weboldal működésének biztosítása érdekében ügynevezett sütiket (cookie) használ. A sütik olyan fájlok, amelyek a honlap meglátogatásakor kerülnek az Ön eszközére. A sütik az online navigációt könnyítik meg, a látogató, vagyis az Ön azonosítására alkalmatlanok. A honlap által használt sütikről Ön a weboldal meglátogatásakor tájékoztatást kapott.

Önt nem éri hátrány, ha a sütik használatához nem járul hozzá. Önnek arra is lehetősége van, hogy:

 • a korábban használt sütiket törölje saját számítógépéről;
 • saját böngészőjében a sütik használatát eleve megtiltsa.

Attól függően, hogy milyen böngészőt használ, a sütikkel kapcsolatos beállítási lehetőségekről bővebben az alábbi oldalakon talál tájékoztatást:

 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-az-asztal
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
 • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Google Analytics:

A Google Analytics a Google elemző eszköze, mellyel lehetőség nyílik a honlap forgalmának elemzésére. Az elemzéshez használt cookie-k és egyéb technológiák segítenek az olyan adatok gyűjtésében, amelyek lehetővé teszik annak megértését, hogy a felhasználók hogyan használnak egy adott szolgáltatást, a látogatók milyen tevékenységeket végeznek az adott szolgáltatások használata során.

„A Google Analytics például olyan cookie-kat használ, amelyek segítségével információkat gyűjt, és jelentést készít a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy szerint azonosítaná az egyes látogatókat a Google számára. A „_ga”, a Google Analytics által használt fő cookie, lehetővé teszi a szolgáltatás számára, hogy megkülönböztesse egymástól a látogatókat, és két évig érvényes. A „_ga” cookie-t minden olyan webhely használja, amely igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást (így a Google-szolgáltatások is). Minden „_ga” cookie egyedi az adott tulajdonra nézve, így nem használható egy adott felhasználó vagy böngésző különböző, egymáshoz nem kapcsolódó webhelyeken keresztüli követésére.

A Google-szolgáltatások elemzési célokból a „NID” és az „ENID” cookie-t is használják a Google Keresőben.” Forrás: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

„A Google Analytics a következő adatokat gyűjti az alapértelmezett megvalósítás által:

 • Felhasználók száma
 • Munkamenet statisztikái
 • Hozzávetőleges földrajzihely-meghatározás
 • Böngésző- és eszközadatok.”

Forrás és bővebb tájékoztatás:

https://support.google.com/analytics/answer/11593727?hl=hu&ref_topic=1008008

„A Google Analytics belső cookie-kat, az eszközzel/böngészővel, az IP-címmel, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységekkel kapcsolatos adatokat gyűjt. Ezeket az adatokat azért gyűjti, mert ezek alapján az adatok alapján tudja mérni, illetve statisztikai jelentésekben rögzíteni a felhasználók által az olyan webhelyeken és/vagy alkalmazásokban végzett műveleteket, amelyek a Google Analytics szolgáltatást használják. Az ügyfelek olyan funkciókkal szabhatják testre a cookie-kat, valamint a gyűjtött adatok körét, mint a cookie-beállítások, a User-ID, az Adatok importálása vagy a Measurement Protocol.”

Forrás: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu#zippy=%2Ca-google-analytics-%C3%A1ltal-haszn%C3%A1lt-cookie-k-%C3%A9s-azonos%C3%ADt%C3%B3k%2Cadatv%C3%A9delmi-ir%C3%A1nyelveink%2Ca-google-analytics-az-%C3%A1ltal%C3%A1nos-adatv%C3%A9delmi-rendelet-gdpr-vonatkoz%C3%A1s%C3%A1ban%2Ca-google-analytics-%C3%A1ltal-gy%C5%B1jt%C3%B6tt-adatok

A Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben).

„A Google hirdetési platformján keresztül a vállalkozások Google-szolgáltatásokban és nem a Google-hoz tartozó webhelyeken is hirdethetnek. Egyes cookie-k támogatják azt, hogy a Google hirdetéseket jelenítsen meg harmadik felek webhelyein; beállításuk pedig a felkeresett webhely domainjén történik. A „_gads” cookie például lehetővé teszi a webhelyeknek a Google-hirdetések megjelenítését. A „_gac_” kezdetű cookie-k a Google Analytics szolgáltatásból származnak, és a hirdetők a felhasználói tevékenységek és a hirdetési kampányok teljesítményének mérésére használják őket. A „_gads” cookie-k 13 hónapig, a „_gac_” cookie-k pedig 90 napig érvényesek.” Forrás: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

A hirdetési sütikkel kapcsolatosan itt tájékozódhat: https://policies.google.com/technologies/ads

 

 1. Egyéb információk:

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 rendelete,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

A jelen adatkezelési tájékoztató esetleges módosításai a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató szövege a https://www.drnyitrai.org weboldalon érhető el.

 

Budapest, 2022. június 21.

Nyitrai Vivien Flóra

ügyvéd