Hitelezői igény bejelentése a felszámolási eljárásban

Picture of Dr. Nyitrai Vivien Flóra

Dr. Nyitrai Vivien Flóra

ügyvéd

Ha a cég felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a bíróság haladéktalanul kirendeli a felszámolót, majd elrendeli a felszámolást elrendelő és a felszámolót kirendelő végzés kivonatának Cégközlönyben való közzétételét. A hitelezői igény bejelentésére a végzés Cégközlönyben történő közzétételétől számított 40 nap áll rendelkezésre.  

A hitelezői igény bejelentése

A hitelezők követeléseiket a felszámolónak jelenthetik be a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 napon belül postai úton a felszámolószervezet székhelycímére címzett ajánlott, tértivevényes levélben. A bejelentés nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező a 40 napos határidőn belül megfizesse a nyilvántartásba vételi díjat és költségátalányt.

A nyilvántartásba vételi díjat a bíróság Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számlára, ügyszámra hivatkozással (végzés száma) kell befizetni és ennek tényét a felszámolónak igazolni. A nyilvántartásba vételi díj a követelés tőkeösszegének 1%-a, de legalább 5.000,- forint és legfeljebb 200.000,- forint.

A költségátalány a követelés tőkeösszegének 0,5%-a, de legalább 5.000,- forint és legfeljebb 40.000,- forint. Ezt a felszámoló pénzforgalmi számlájára (végzés tartalmazza) a bírósági ügyszámra hivatkozással kell befizetni és ennek tényét a felszámolónak igazolni. Ezt a befizetést a felszámoló egyéb követelésként köteles besorolni. A felszámoló a költségátalány összegét a vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési tevékenységével összefüggő költségek kiegyenlítésére használhatja fel.

Az igénybejelentést az eljárást kezdeményező hitelezőnek is meg kell tennie és a nyilvántartásba vételi díjat neki is meg kell fizetnie. Ugyanígy kell eljárnia annak is, aki peres eljárásban pénzkövetelés iránti igényt érvényesít egy időközben felszámolás alá került céggel szemben, különben a követelése megszűnik a hitelezői igénybejelentési határidő jogvesztő jellege miatt.

Mivel a felszámolási eljárás minden követelést lejárttá tesz, így azoknak szintén be kell jelentkeznie hitelezőként, akiknek a követelése egyébként, a felszámolási eljárás elrendelése nélkül még nem vált volna esedékessé.

A hitelezői igény nyilvántartásba vétele

A felszámoló a határidőben bejelentett hitelezői igényeket a bejelentési határnapot követő 45 napon belül megvizsgálja és 15 napon belül értesíti a hitelezőket arról, hogy követelésüket elismeri, azaz nyilvántartásba veszi vagy vitatja. Vitatott követelés esetén a felszámoló köteles a hitelezővel egyeztetést folytatni.

Amennyiben a hitelező követelését fenntartja és az egyeztetés eredménytelen a felszámoló a vitatott igényt elbírálás céljából 15 napon belül megküldi a felszámolást elrendelő bíróságnak. A felszámolási bíróság döntése ellen fellebbezésnek van helye.

Jogvesztő határidő

A Csődtörvény értelmében határidőben bejelentett hitelezői igénynek kizárólag a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 napon belül bejelentett igények minősülnek. Amennyiben a hitelező elmulasztotta volna követelését ezen határidőn belül bejelenteni a felszámolónak, úgy arra a 40 napon túl, de a felszámolás közzétételétől számított 180 napon belül még van lehetősége. Ekkor azonban hitelezői igénye határidőn túlinak fog minősülni, ami azzal jár, hogy azt ugyan a felszámoló nyilvántartásba veszi, de – az egyezségkötést kivéve – csak akkor elégíti ki, ha a felszámolási eljárás alatt keletkezett, felszámolási költségnek minősülő, valamint a határidőben bejelentett igények kielégítése után van rá vagyoni fedezet.

Lényeges szabály, hogy a 180 napos határidő elmulasztása már jogvesztéssel jár! Ez azt jelenti, hogy a 180 napon belül be nem jelentett követelések megszűnnek, azokat a továbbiakban érvényesíteni nem lehet.

Behajthatalansági nyilatkozat

A behajthatatlansági nyilatkozat a felszámoló által kiadott igazolás arról, hogy a követelés számviteli értelemben behajthatatlan. A behajthatatlansági nyilatkozat birtokában a követelést hitelezési veszteségként le kell írni, mivel behajthatatlan követelést nem lehet a mérlegben kimutatni. A leírt követelés, mint egyéb ráfordítás a társasági adóalapot csökkenti.

A behajthatatlansági nyilatkozat kiadását mind a bejelentkezett hitelező, mind a hitelőzőként be nem jelentkezett jogosult kérheti a felszámolótól.

Amennyiben a követelés jogosultja úgy dönt, hogy a felszámolási eljárásban nem jelentkezik be hitelezőként, úgy a felszámolótól 2.000,- forint + áfa költségtérítés megfizetése után kérheti a behajthatatlansági igazolás kiállítását, feltéve, hogy a felszámoló a bejelentett követelést elismeri és a felszámolás kezdő időpontját követően a követelést nem engedményezték. Az igazolás kiadásának további feltétele, hogy a jogosult igényének kielégítésére várhatóan nincs fedezet. Ez esetben az adóssal szembeni követelés a hitelezői igények bejelentésére nyitva álló 180 napos jogvesztő határidő eltelte után megszűnik.

A Kúria egy 2016. évben hozott döntésében kimondta, hogy ha hitelező kéri a behajthatatlansági igazolás kiállítását, de a hitelezői igényét nem vonja vissza, a felszámolónak őt – a behajthatatlansági nyilatkozat kiállítását követően is – a teljes követelésével hitelezőként kell továbbra is nyilvántartania.

ÍRJON, HA SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE A HITELEZŐI IGÉNYE BEJELENTÉSÉHEZ, ILLETVE A BEHAJTHATLANSÁGI NYILATKOZAT KIKÉRÉSÉHEZ!

Ossza meg másokkal is: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

További bejegyzések