Hitelezői igény bejelentése a végelszámolási eljárásban

Picture of Dr. Nyitrai Vivien Flóra

Dr. Nyitrai Vivien Flóra

ügyvéd

A hitelezői igény bejelentésére az eljárás tényének Cégközlönyben történő közzétételétől számított 40 nap áll rendelkezésre, de ez a határidő nem jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy a követelés jogosultja akkor is érvényesítheti igényét, ha a bejelentést elmulasztotta vagy azt a 40 napos határidőn túl tette csak meg. Fontos azonban, hogy a zárómérleg és a vagyonfelosztási határozat elfogadását követően a hitelezői igényt már csak speciális szabályok szerint lehet érvényesíteni.

A hitelezői igény bejelentése

A bejelentést a végelszámolóhoz kell intézni és azt a társaságnak címzett ajánlott, tértivevényes levélben kell megtenni. A bejelentést akkor is meg kell tenni, ha a követeléssel kapcsolatban hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban a céggel szemben.

A bejelentésben részletesen le kell írni, hogy miből ered a követelés, annak mennyi az összege, azt hova, milyen határidővel kéri a bejelentő megfizetni, valamint azt, hogy a követelést kéri nyilvántartásba venni. Annak érdekében, hogy a követelés elismert státuszt kapjon a bejelentésben a követelés eredeti esedékességét kell megadni, ugyanis önmagában a végelszámolási eljárás – szemben a felszámolási eljárással – a követelést nem teszi esedékessé, lejárttá.

A Kúria precedensképes határozata (Gfv. VII.30.287/2015.) alapján a céggel szemben a Cégközlönyben való közzétételtől számított 40 napon belül mind a lejárt, mind a le nem járt követelések bejelenthetők, illetve a végelszámolás befejezéséig a céggel szemben létező – akár lejárt, akár le nem járt – hitelezői igények érvényesíthetők.

A hitelezői igény nyilvántartásba vétele

A hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő 15 napon belül a végelszámolónak a bejelentett követelésekről jegyzéket kell készítenie, amelyben külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket. Önmagában az a tény, hogy a követelés a céggel szemben még nem járt le, nem teszi a követelést vitatottá (amennyiben ebben a felek között is egyetértés van), ezt a körülményt a végelszámolónak a végelszámolás során történő kifizetéskor, illetve a vagyonfelosztási javaslatban kell szem előtt tartania.

A hitelezőket a követelésük minősítéséről a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő 45 napon belül kell a végelszámolónak értesítenie és szükség esetén korrigálnia kell a tevékenységet lezáró beszámoló alapján elkészített végelszámolási nyitó mérleget. A végelszámolónak a korrigált végelszámolási nyitó mérleget jóváhagyás végett a tagok elé kell terjesztenie.

A végelszámolónak a törvény szerint a hozzá bejelentett – lejárt és le nem járt követeléseket – abból a szempontból kell csoportosítania, hogy a követelés jogalapját és összegszerűségét, továbbá a lejárat időpontját elismeri vagy vitatja. Bármelyik jellemző vitatása esetén a végelszámolónak a követelést vitatottként kell nyilvántartásba vennie, és a hitelezőnek a vitatott rész tekintetében a végelszámolás alatt álló céggel szemben pert kell indítania. A végelszámolónak a vitatott igényekre lekötött tartalékot kell képeznie.

Vitatott hitelezői igény esetén pert kell indítani

Az a hitelező, akinek követelését a végelszámoló vitatja igényét a végelszámoló értesítésének kézhezvételétől számított 30 napos határidőn belül a bíróság előtt perben érvényesítheti. A hitelezőnek a per megindítását igazolnia kell a végelszámoló felé.

Az eljárás átfordulása felszámolásba

Amennyiben a végelszámoló a vagyonfelmérés alapján azt állapítja meg, hogy a cég teljesen eladósodott és a tagok a végelszámoló felhívása ellenére a szükséges fedezetet 30 napon belül nem bocsátják a társaság rendelkezésére, a végelszámoló köteles a cég felszámolását kezdeményezni. Az önfelszámolási kérelem előterjesztéséhez a tagok hozzájárulására nincs szükség, de a végelszámolónak a tagokat a felszámolás kezdeményezéséről haladéktalanul tájékoztatnia kell. Az önfelszámolási kérelem benyújtásához jogi képviselet kötelező.

A végelszámoló a felszámolás elrendelése esetén a felszámolás kezdő időpontját megelőző napra köteles beszámolót készíteni, amit a tagoknak nem kell elfogadni. A végelszámoló felszámolási eljárás miatti iratkészítési és átadási kötelezettségeire a Cstv. vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Lényeges, hogy a felszámolási eljárás a végelszámolási eljárástól független, önálló eljárás. A felszámolási eljárást megelőző végelszámolási eljárásban bejelentett hitelezői igényt a felszámoló a felszámolási eljárásra vonatkozó szabályoknak megfelelő külön hitelezői igénybejelentés nélkül nem veheti nyilvántartásba. Azaz, amennyiben a társaság ellen felszámolási eljárás indul, a társaság hitelezőinek igényüket a felszámolónak is külön be kell jelenteniük. A felszámolási eljárásban a hitelezői igénybejelentési határidő jogvesztő!

VEGYE FEL VELEM A KAPCSOLATOT, HA VÉGELSZÁMOLÁSI VAGY FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSBAN SZERETNE HITELEZŐI IGÉNYT ÉRVÉNYESÍTENI!

Ossza meg másokkal is: 

Facebook
Twitter
LinkedIn

További bejegyzések